KOŁO PLASTYCZNE - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Koło plastyczne

KOŁO PLASTYCZNE

„Nie tylko jest istotne to, jak jednostka ludzka układaswój stosunek do dzieł sztuki, ale także i to, jak sztuka kształtuje całego człowieka”

B. Suchodolski

 

W naszej świetlicy istnieje również koło plastyczne. Zajęcia w ramach tego koła mają olbrzymie znaczenie dla rozwoju dzieci.

Zwrócenie aktywności wychowanka w pożądanym kierunku sprzyja opanowaniu wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu i dalszej nauce. Kreatywność, pomysłowość, realizacja inwencji własnej, samodzielność w działaniu, eksperymentowanie i szukanie nowych rozwiązań, to elementy składające się na postawę twórczą dzieci.

Podczas pracy w ramach koła plastycznego nasi wychowankowie:

 • przyswajają wiadomości o sztuce w sposób integralny,
 • poznają dziedzictwo kultury narodowej i europejskiej, a także wybrane dokonania w sztuce światowej,
 • uczą się planowania i organizowania pracy własnej,
 • nabywają umiejętność samooceny,
 • nabywają umiejętność publicznej prezentacji własnego punktu widzenia,
 • rozwijają sprawność umysłową  oraz osobiste zainteresowania,
 • rozwijają dociekliwość poznawczą, opartą na wartościach prawdy, dobra i piękna,
 • kształtują potrzebę poszukiwania, odkrywania i dążenia do osiągania celów życiowych,
 • poznają wartości i dokonują wyborów,
 • kształtują postawę otwartą na dialog.

Formy realizacji zajęć:

 

 • szkice malarskie, rzeźbiarskie,
 • ćwiczenia malarskie – przestrzeń na płaskiej kartce,
 • eksperymentowanie w działaniach plastycznych,
 • tworzenie kompozycji przestrzennych,
 • rysowanie przedmiotów i postaci,
 • projektowanie,
 • percepcja dzieł plastycznych,
 • aranżacje ekspozycji prac dzieci i młodzieży,
 • zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych,
 • zajęcia poza szkołą (wycieczki, plenery, akcje plastyczne, wystawy).Metody nauczania dostosowane są do konkretnych sytuacji dydaktycznych, tak, aby gwarantowały efektywność pedagogiczną. Przeważają metody aktywizujące. Dzięki takim działaniom wychowankowie kształcą w sobie samodzielność, odpowiedzialność za czyny i słowa, wyzwalają w sobie autentyczną motywację i ciekawość uczenia się.

Zamiast gotowych rozwiązań otrzymują impulsy do działania i zachętę w dochodzeniu do wiedzy. To odkrywanie świata przez dzieci i młodzież jest bardzo ważnym elementem dydaktycznym i wychowawczym, na który kładzie się nacisk w naszej świetlicy.

Zajęcia plastyczne projektowane są według potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży. Są to zajęcia: - z rysunku uwzględniające zastosowanie waloru, różnorodnej kreski i plamy oraz perspektywy zbieżnej w dziele rysunkowym (ołówki miękkie, pastele suche i olejne, tusz); - zajęcia malarskie uwzględniające zastosowanie odpowiedniej plamy barwnejw perspektywie powietrznej, malarskiej (farby plakatowe, akwarelowe, witrażowe na szkle, akrylowe, malowanie z dodatkami kleju, ziarna, piasku, soli); - wytwarzanie różnorodnych form przestrzennych z wykorzystaniem surowców wtórnych i różnorodnych materiałów (anioły, zwierzęta, kobiety, szopki bożonarodzeniowe, pająki, mobile); - formy użytkowe wykonywane z masy papierowej, gliny oraz przedmioty szklane i ceramiczne malowane ręcznie farbami witrażowymi ( wazon z butelki dla Mamy, talerze i kubeczki na aukcjew szkole, brosza, maski karnawałowe, kukły, lalki).


Prace plastyczne rysunkowe, malarskie i przestrzenne wykonywane przez dzieci i młodzież z naszej świetlicy są tematycznie związane z : ekologią, pięknem miasta Torunia i regionu, ciekawych miejsc w Polsce, uzależnieniami (alkoholizm nikotynizm, narkomania), świętami, porami roku, sztuką ludową i innymi w zależności od potrzeb dzieci.
Wielokrotnie nasi wychowankowie biorą aktywny i systematyczny udzia w konkursach plastycznych zdobywając wysokie lokaty. Przygotowują również prace z różnego materiału [ przyrodniczego, drzewnego, masy papierowej, mączno – solnej z wykorzystaniem różnych technik na okolicznościowe kiermasze. Prezentują swoje prace na wystawach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Chełmży, w kawiarence parafialnej dla mieszkańców Torunia, na wystawce świetlicowej „Galerii młodych twórców”, podczas drzwi otwartych organizowanych przez Oratorium. Wykonane prace wręczają w podziękowaniu za pomoc Władzom Miasta, sponsorom i przyjaciołom placówki.