KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Koło języka angielskiego

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

 

Od dwóch lat w naszej placówce odbywają się zajęcia koła języka angielskiego. Są one prowadzone dwa razy w tygodniu dla dzieci młodszych i młodzieży.

 

Głównym celem tych zajęć jest zachęcenie wychowanków do nauki języka angielskiego.

 

 

 

Główne zadania koła to:

 

1. Pogłębianie wiedzy przedmiotowej poprzez różnorodne gry, zabawy i piosenki.

 

2. Kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego.

 

3. Uwrażliwienie dzieci na język angielski, osłuchanie z nim.

 

4. Zainteresowanie podopiecznych kulturą, historią i tradycją krajów anglojęzycznych (np. poprzez lekcje nawiązujące do świąt angielskich).

 

5. Wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

 

6. Zachęcenie do wszechstronnego rozwijania zainteresowań, rozbudzanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z muzyką, plastyką.

 

7. Kształtowanie samodzielności, a także umiejętności współdziałania w grupie, parach, zespołach.

 

8. Przygotowanie do konkursów.

 

9. Pomoc dzieciom słabszym w nauce.

 

10. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku szkolnym.

 

11. Stwarzanie możliwości wykazania się twórczą postawą i zamiłowaniem artystycznym.

 

 

 

Podczas zajęć dzieci ćwiczą podstawowe umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie), poznają i utrwalają słownictwo i gramatykę, sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez samodzielne wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych oraz zadań z testów sprawdzających.

 

 

 

Na zajęciach koła języka angielskiego ćwiczymy przede wszystkim trzy sprawności językowe:

 

 

 

1. Speaking- czyli rozmowy na tematy codzienne i nieco bardziej abstrakcyjne jak na przykład moje hobby, zabytki i ciekawe miejsca w Polsce i na świecie oraz poszerzenie słownictwa z zakresu tych pojęć.

 

2. Reading- praca nad płynnym czytaniem za zrozumieniem, oraz wyszukiwaniem określonych informacji, zastępowanie słów idiomami, czasownikami złożonymi.

 

3. Writting- pisanie pozdrowień, listów formalnych i nieformalnych, zażaleń i reklamacji oraz opisów sytuacyjnych.

 

 

 

Uczestnicy koła pracują też nad materiałem gramatycznym poszerzającym wiadomości z zakresu bieżących lekcji tj. stopniowania przymiotników, mowy zależnej, pytań pośrednich i bezpośrednich, dopełnień bliższychi dalszych oraz ich strony biernej, okresów warunkowych I, II i III typu oraz czasów gramatycznych.

 

 

 

Grupa młodsza pracuje gównie nad poprawieniem dotychczas zdobytych na lekcjach umiejętności tj. czytanie tekstów, ich interpretacja i tłumaczenie na język polski, prawidłowa wymowa słownictwa, przybliżanie sylwetek sławnych ludzi, przedstawianie siebie i swojej rodziny, mówienie o swoich planach na przyszłość i marzeniach.

 

 

 

W okresie Świąt Wielkanocnych członkowie koła poznają tradycje innych narodów związanych z tymi świętami oraz przepisy tradycyjnych potraw, próbują nawet przygotować jedno o nazwie "Easter cake".