NASZA MISJA - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

MISJA ORATORIUM

 Jesteśmy świetlicą, w której stwarza się warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji i kompensacji, stymulowania rozwoju dziecka wolnego od zahamowań i uprzedzeń, otwartego na drugiego człowieka, tolerancyjnego i bogatego w doświadczenia pozytywne pełnego nadziei, która pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dotknąć tego, co niemożliwe.

 Tworzymy warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju dzieci i młodzieży, czyli naszych wychowanków.

 W naszym Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa i obowiązki. Dzień swoich urodzin (imienin) świętuje z całą oratoryjną "rodziną".

 W "kołach zainteresowań" poznaje świat i wzbogaca doświadczenia, rozbudza swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia i realizuje się. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona nauczycielskiego, rozwija się wszechstronnie  i poznaje wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie.

 Oratorium kultywuje wartości wywodzące się z rodzinnej kultury  i tradycji oraz pielęgnuje tradycje oratoryjne - wypracowane wspólnie z rodzicami i dziećmi. Rodzice naszych wychowanków korzystają ze swojego prawa udziału w edukacji własnych pociech i w życiu Oratoryjnym.

 

WIZJA ORATORIUM

 Oratorium to placówka bezpieczna, przyjazna, "otwarta", wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiąganie sukcesu, jak i przyjmowanie porażek.

 Oratorium umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

 Program Oratorium umożliwia wszechstronny rozwój osobowości małego człowieka, uwzględnia jego potrzeby, możliwości i prawidłowe relacje z dorosłymi.

 Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca aktywne metody wychowawczo-dydaktyczne, wykorzystująca nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 W naszym Oratorium każdemu dziecku:

 Stwarzamy:

 •  Optymalne warunki do wcielania się dzieci i młodzieży w role wybranych sztuk teatralnych.

 •  Możliwości do rozwoju tężyzny fizycznej

 Umożliwiamy:

 •  Eliminowanie negatywnych emocji poprzez warsztaty terapii zajęciowej. Malowanie na szkle, drama, pontomima, trening autogenny, to niektóre z form stosowane na zajęciach wdrażających do radzenia sobie ze stresem, kształtujący umiejętności interpersonalne oraz postawę asertywną.

 •  Rozwój zainteresowań modelarskich pod kierunkiem dwukrotnego mistrza świata.

 •  Rozwój zainteresowań kulinarnych.

 Organizujemy:

 •  Bale karnawałowe i inne zabawy okolicznościowe integrujące wspólnotę oratoryjną

 •  Spotkania dla przyjaciół Oratorium.