WYCHOWANKOWIE - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Stan osobowy dzieci i młodzieżyuczęszczającej do
Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
w latach 1993 – 2011

 

Stan osobowy wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej przedstawiony został w sposób globalny (tzn.; od momentu powstania placówki do chwili obecnej) w formie graficznej, na podstawie archiwalnych danych osobowych. Ujęcie to pozwala na wnikliwą analizę rosnącego zjawiska dysfunkcji rodziny. Utworzenie świetlicy dla dzieci poszkodowanych na starcie swojego młodego życia było i jest odpowiedzią na połamane korzeniei okaleczone skrzydła, które niweczą nadzieję. A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dokonać tego, co niemożliwe.

 

 


 

Analiza:

Porównując stan osobowy dzieci uczęszczających do Oratorium między rokiem 1993 a 2008 stwierdzić można, iż ilość dzieci wzrosła o 307%.

 

Wniosek:

Wzrastająca liczba dzieci uczęszczających do naszej placówki na przestrzeni 15 lat podyktowana jest krzywdą i zaniedbaniem dzieci ze strony ich rodziców, alienacją społeczną oraz pogorszeniem statusu materialno-bytowego rodzin pochodzących z Bydgoskiego Przedmieścia. W roku 2008 do Oratorium w okresie prowadzonego naboru zostało zapisanych 120 dzieci. Wskazuje to na rozpaczliwe poszukiwanie zmiany. Młodzież zagrożona często zostaje wciągnięta w spiralę obniżonych oczekiwań, patologicznych zachowań, odrzucenia przez społeczeństwo i brak przyszłości. Niska samoocena, niedostateczny wgląd w siebie i poczucie bezwartościowości to typowe cechy prowadzące do poczucia braku nadziei. Młodzi ludzie, których cechuje brak wiary we własne możliwości i którzy nie potrafią wyrobić sobie pozytywnego poglądu na własną osobę powinni być otaczani szczególną troską terapeutów i nauczycieli, co ma miejsce w naszej placówce, dlatego też z roku na rok liczba wychowanków wzrasta.

 

 

Wiek wychowanków z podziałem na płeć
w latach 1993 – 2011 r.

 


 

 

Przedział wiekowy

Dziewczęta

Chłopcy

  • 4 – 10 lat 152 – 11,3%
  • 4 – 10 lat 187 – 14,0%
  • 11 – 16 lat 205 – 15,3%
  • 11 – 16 lat 231 – 17,2%
  • 17 i ponad 232 – 17,2%
  • 17 i ponad 335 – 25%

 

Łączna liczba dzieci uczęszczających do Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza od 1993 do 2008 r. wynosi 1342. Stan osobowy wychowanków został opracowany na podstawie danych archiwalnych.

Do Oratorium zapisanych zostało w przedziale wiekowym od 4 do 17

i więcej lat 753 chłopców, co stanowi 56,1%.