KADRA - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Stan kadry pedagogicznej

 

 

 

Stan osobowy kadry pedagogicznej pracującej w Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza został przedstawiony w formie graficznej – ujęcie całościowe (tzn. od momentu powstania placówki do chwili obecnej na podstawie danych archiwalnych).

 

Nauczyciele, specjaliści, wychowawcy pracujący w placówce na rzecz dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, wielodzietnych, biednych i niewydolnych wychowawczo reprezentują różne zawody. Większość kadry pedagogicznej posiada wyższe wykształcenie i nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

 

W swojej pracy stosują trzy metody wychowawcze. Pierwsza to wychowanie przez pracę. Druga to metoda uprzedzająca, stosowana jeszcze przez ks. Markiewicza. Wychowawca cały czas przebywa razem z dziećmi, stara się je uprzedzać przed dokonaniem negatywnych wyborów. Nauczyciel jako partner towarzyszy dziecku w życiowych problemach i stara się je pozytywnie ukierunkować.

 

Trzeci wreszcie sposób pracy z dziećmi i młodzieżą trudną oparty jest na angielskiej metodzie Ruchu Rozwijającego V. Sherborne. Ćwiczenia usprawniające w tej metodzie są wykorzystywane przez nauczycieli do wyrównywania wszelkich zaburzeń psychoruchowych, rozwijania poczucia bezpieczeństwa, zaufania, opanowania lęku i emocji, pozytywnego nawiązywania kontaktu emocjonalnego. Nauczyciele pracują w różnych grupach wiekowych w czasie zajęć edukacyjnych (odrabianie lekcji) oraz organizują dzieciom czas wolny w formie różnych kół zainteresowań. Dzięki ich wysokiemu morale możemy odnosić sukcesy wychowawcze i eliminować porażki w pracy z dzieckiem trudnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- -nauczyciele pracujący w Oratorium

---------- - praktykańci odbywający praktyki asystenckie, realizujący projekty socjalne

 

 

 

 

Analiza:

 

 

 

Porównując stan osobowy kadry pedagogicznej pracującej w Oratorium między rokiem 1993 a rokiem 2011 można stwierdzić, że udział kadry pedagogicznej wzrósł o 250%.

 

 

 

Wniosek:

 

 

 

Cieszymy się ze wzrastającego udziału procentowego kadry pedagogicznej w procesie edukacyjnym dzieci trudnych. Pedagog ma niewielki wpływ na środowisko zewnętrzne dzieci zagrożonych i czynniki społeczne, jakim podlegają. Ma za to pewną kontrolę nad polityką oświatową i jej realizacją i tą drogą, pośrednio, na poprawę wyników w nauce wychowanków zagrożonych. Codzienna intensywna praca z dziećmi i młodzieżą trudną jest z pożytkiem stosowana, aby pomóc dzieciom w zrozumieniu skutków ich działań oraz stworzeniu planu zmian zachowań skazujących je na porażki.