KOŁO TEATRALNE - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Koło teatralne

Koło Teatralne


"Przygoda Twojego jutra zależy tylko od Ciebie i nigdy nie jest na nią za późno.

Nie jesteś „skończony”- zawsze możesz zacząć tworzyć siebie."Założenia ogólne

Przy naszej placówce działa bardzo prężnie koło teatralne. Powołane zostało do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych wychowanków. Skupiając dzieci i młodzież z problemami, sprawiających kłopoty wychowawcze, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. Staramy się zmniejszać rozmiary tych zjawisk, stosując różne metody zapobiegawcze. Alternatywą dla braku zainteresowania ze strony rodziny jest udział w spotkaniach koła teatralnego dały poczucie uczestnictwa w grupie, tego, że jest się komuś potrzebnym, spełnia się ważne zadanie, może nawet odnosi spektakularny sukces. Dzieciom zaniedbanym wychowawczo takie wzmocnienia są bardzo potrzebne, szczególnie do odbudowania wiary we własne możliwościi podniesienia samooceny.


Wychowankowie określają swoje potrzeby i możliwości oraz wybierają grupę, w której najpełniej się zrealizują. Zdarza się, że działają w kilku grupach.
Grupa LITERACI- skupia przyszłych scenarzystów, którzy wyszukują, tworzą i opracowują scenariusze przedstawień.


Grupa AKTORZY - to uczniowie zgłębiający tajniki gry na scenie (mimika, gest, sposób poruszania się, interpretacja tekstu).


Grupę PLASTYKÓW tworzą wychowankowie przejawiający talenty plastyczno - dekoratorskie. Opracowują scenografię, projektują kostiumy (lub ich elementy), rekwizyty, przygotowują informacje o spektaklu dla społeczności oratoryjnej (afisze, zaproszenia, programy teatralne).


MUZYCY dbają o oprawę muzyczną. W grupie tej często znajdują się dzieci, które równocześnie biorą udział w zajęciach koła muzycznego.

 

Cele i zadania

Nadrzędnym celem programu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych wychowanków.

Cele szczegółowe:

 • Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Odkrywanie wartości poprzez identyfikowanie się z bohaterami granych sztuk.
 • Budzenie zaufania do siebie i szacunku do systematycznej pracy dającej efekty.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych (współdziałanie w zespole).
 • Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją.
 • Pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym.
 • Zachęcanie uczniów do wchodzenia w rolę reżysera, scenarzysty, scenografa, krytyka.


Procedury osiągania celów

 • Spotkania z aktorami - poznawanie tajników teatru poprzez wchodzenie w rolę reżysera, scenografa, aktora.
 • Przygotowanie własnych przedstawień na podstawie tekstów klasycznych lub samodzielnie tworzonych scenariuszy.
 • Udział w imprezach kulturalnych, koncertach organizowanych na terenie oratorium i miasta.


Metody i techniki

 

 • Praca z książką.
 • Inscenizacje - przygotowane na podstawie utworów z klasyki literatury oraz na bazie tekstów własnych.
 • Odgrywanie scenek rodzajowych.
 • Ćwiczenia głosowe i dykcyjne.
 • Przygotowanie scenografii, kostiumów, plakatów, zaproszeń, programów teatralnych, oprawy muzycznej.
 • Gry dramatyczne i ćwiczenia dramowe jako wprawki teatralne
 • Ćwiczenia pantomimiczne.
 • Kształcenie umiejętnego zachowania się na scenie, właściwej postawy ciała, sposobu wchodzenia na scenę, schodzenia ze sceny, postawy podczas recytacji liryki.
 • Podejmowanie prób twórczości własnej - ćwiczenia redakcyjne (poezja, sztuki teatralne, skecze, scenki rodzajowe).


Dzieci i młodzież z Oratorium przez kilka lat jego istnienia wystawili 187 przedstawień. Były to nie tylko bajki dla dzieci typu „ Kot w butach”, „ Czerwony Kapturek” czy „ Świat bajek Jana Brzechwy”, ale i „ Męka Pańska”, „ Jasełka”, „ Gość oczekiwany” Zofii Kossak. Odkrywanie wartości poprzez identyfikowanie się z bohaterami granych sztuk - inscenizacja baśni „Kopciuszek”,”Królewna Śnieżka”, „Śpiąca królewna”, program z okazji Dnia Matki.

Trzeba dodać, że nie ograniczamy naszych występów do Oratorium czy parafii, ale występujemy w Miejskim Przedszkolu nr 10 z oddziałami integracyjnymi, w szopce na Rynku czy w Miejskim Domu Kultury w Toruniu, a nawet w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Dzieci czują się wtedy nie tylko aktorami, ale mają świadomość spełniania funkcji społecznej.